Home » ลูกไม้ลายสนธยา by พงศกร
ลูกไม้ลายสนธยา พงศกร

ลูกไม้ลายสนธยา

พงศกร

Published
ISBN :
Paperback
488 pages
Enter the sum

 About the Book 

ลูกไมผืนนันมีสีดำสนิทราวทองฟายามรัตติกาล เปนลูกไมทียายเขียนไววาไดมาจาก อุตตรกุรุทวีป ดินแดนลึกลับซึง เดือนพัตรา ไมรูเลยวาอยูทีไหน และยังจะชายหนุมรูปงาม ทีปรากฏกายใหเหนในกระจกเงาผูนันอีก เขาคือใคร และมาใหหลอนเหนดวยวัตถุประสงคใด หรือทังหมดนีจะเกีMoreลูกไม้ผืนนั้นมีสีดำสนิทราวท้องฟ้ายามรัตติกาล เป็นลูกไม้ที่ยายเขียนไว้ว่าได้มาจาก อุตตรกุรุทวีป ดินแดนลึกลับซึ่ง เดือนพัตรา ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน และยังจะชายหนุ่มรูปงาม ที่ปรากฏกายให้เห็นในกระจกเงาผู้นั้นอีก เขาคือใคร และมาให้หล่อนเห็นด้วยวัตถุประสงค์ใด หรือทั้งหมดนี้จะเกี่ยวพันกับอันตรายและการฆาตกรรม ที่พัวพันใกล้เดือนพัตราเข้ามาทุกขณะ